compare Porównaj (0)

Nie masz konta?

Zarejestruj się

Regulamin Sklepu Internetowego

Eko-Dystrybutor.PL

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. 

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Paweł Poloch, ul. Boczna 16 Wilkowice, 64-115 Święciechowa, biuro@eko-dystrybutor.pl).

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

§1 Definicje

 1. Administrator Danych Osobowych:

Paweł Poloch
ul. Boczna 16 Wilkowice,
64-115 Święciechowa
e-mail: biuro@eko-dystrybutor.pl, tel.: 601 069 997
NIP: 6971984002, REGON: 302150912

 

 1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

 2. Adres reklamacyjny: Paweł Poloch, ul. Boczna 16 Wilkowice, 64-115 Święciechowa

 3. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem www.eko-dystrybutor.pl/content/25-koszty-wysylki zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

 4. Dane kontaktowe:  

Paweł Poloch
ul. Boczna 16 Wilkowice,
64-115 Święciechowa
e-mail: biuro@eko-dystrybutor.pl, tel.: 601 069 997
NIP: 6971984002, REGON: 302150912

 1. Dane osobowe wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

 2. Dane wrażliwe – są to dane osobowe zawierające informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach, życiu seksualnym, skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu i mandatach karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

 3. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem https://www.eko-dystrybutor.pl/content/25-koszty-wysylki

 4. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

 5. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

 6. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 7. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

 8. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

 9. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 10. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

 11. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

 12. Miejsce wydania rzeczyadres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

 13. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

 14. Platforma internetowa ODR – unijny serwis internetowy działający na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr

 15. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem: https://www.eko-dystrybutor.pl/content/17-numer-konta

 16. Podmiot uprawniony – podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami.

 17. Polityka prywatności – zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Kupujących, prawa Kupujących i obowiązki Administratora Danych, która znajduje się pod adresem: https://www.eko-dystrybutor.pl/content/24-polityka-prywatnosci

 18. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

 19. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

 20. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

 21. Przedmiot świadczeniaprzedmiot umowy.

 22. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

 23. Rejestr UOKiK – rejestr podmiotów uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami i dostępny pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php

 24. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 25. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

 26. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem eko-dystrybutor.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

 27. Sprzedający: 

Paweł Poloch

ul. Boczna 16 Wilkowice,
64-115 Święciechowa
NIP: 6971984002, REGON: 302150912, GIODO: 123816
zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem:
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=af179717-3cc6
-4662-8ff4-77cc1e17711e
KONTO BANKOWE: Bre Bank (mbank) Identyfikator: PL , BIC: BREXPLPWMBK
02 1140 2004 0000 3302 7870 5915

 

 1. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

 2. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

 3. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

 4. Wada fizyczna– niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

  1. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,

  3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

  4. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

  5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

  6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na 800rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

 5. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 6. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2 Warunki ogólne

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

 2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

 4. Do zakupu produktów z rabatem hurtowym w sklepie internetowym Eko-Dystrybutor.PL upoważnione są jedynie zarejestrowane podmioty gospodarcze

 5. Sprzedaż przez stronę Eko-Dystrybutor.PL dla klientów indywidualnych jest możliwa wyłącznie w cenach nie uwzględniających rabatu hurtowego. Klientom indywidualnym polecamy korzystanie ze sklepu detalicznego, który znajduje się pod adresem www.drogeria-ekologiczna.pl.

 6. W celu dokonania rejestracji Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

 7. Po zakończeniu procesu rejestracji administrator strony internetowej sklepu Eko-Dystrybutor.PL wysyła potwierdzenie dostępu do systemu sprzedaży hurtowej na podany w trakcie rejestracji adres e-mail.

 8. Wszystkie ceny w sklepie Eko-Dystrybutor.PL wyrażone są̨ w polskiej walucie i są̨ cenami netto (nie zawierają̨ podatku VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

 9. W sklepie Eko-Dystrybutor.PL nie zostało określone minimum logistyczne zamówień.

 10. Przygotowując zamówienie przez stronę internetową Eko-Dystrybutor.PL można dokładać kolejne towary do Koszyka, gdzie są przechowywane. Zamówienie należy wysłać dopiero po upewnieniu się, że wszystkie produkty zostały już dodane do Koszyka. Prosimy o niewysyłanie zamówień cząstkowych, gdyż utrudnia to prawidłową realizację zamówienia przez sklep internetowy Eko-Dystrybutor.PL.

 11. Warunkiem darmowej dostawy jest złożenie przez Klienta zamówienia o wartości przekraczającej 800 złotych netto. Koszty dostawy pozostałych zamówień zostały określone w cenniku dostaw, dostępnym pod adresem https://www.eko-dystrybutor.pl/content/25-koszty-wysylki 

 12. Istnieje możliwość wysyłki paletowej. W takiej sytuacji koszty dostawy będą ustalane indywidualnie.

 13. Zawarte w kartach produktów informacje dotyczące ich cech, np. skład, waga, zastosowanie, certyfikaty i inne, pochodzą od producentów i dystrybutorów. Eko-Dystrybutor.PL dokłada wszelkich starań, aby były one prawidłowe i aktualne, jednak nie może zagwarantować, że publikowane informacje nie zawierają błędów. Ewentualne błędy nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

 14. Kupujący przed użyciem produktu ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi w instrukcji i/lub na opakowaniu.

 15. Eko-Dystrybutor.PL gwarantuje minimalną przydatność produktów do użycia wynoszącą 6 miesięcy.
  Jeśli w momencie otrzymania zamówienia Sprzedający nie posiada na stanie magazynowym produktu spełniającego powyższy warunek, informuje o tym Kupującego. Kupujący może wyrazić zgodę na zakup lub zrezygnować z takiego produktu. Za produkt, z którego Kupujący zrezygnował, Sprzedający zwraca przedpłacone środki.
  Gwarantowana minimalna przydatność nie dotyczy produktów spożywczych oraz takich, których termin ważności w momencie produkcji wynosi 6 miesięcy lub mniej.

 16. Eko-Dystrybutor.PL zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w ofercie, a w szczególności do zmiany cen towarów, wycofania lub wprowadzania nowych produktów oraz organizowania akcji promocyjnych. Zmiany nie będą dotyczyły zamówień już przyjętych do realizacji.

 17. Warunkiem skorzystania z akcji promocyjnej jest złożenie ważnego zamówienia w czasie jej trwania. Promocje nie łączą się ze sobą, chyba że administrator sklepu pisemnie poinformuje o możliwości skorzystania z kilku promocji jednocześnie.

 18. Kupujący ma możliwość zakupu produktów wyłączonych z oferty hurtowej, a dostępnych w ofercie detalicznej Sprzedającego, umieszczonej stronie internetowej www.drogeria-ekologiczna.pl. Na takie produkty Sprzedający nie udziela rabatu hurtowego, a ich ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 19. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

 20. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

  1. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail szczegółów zamówienia, Protokołu Reklamacyjnego w wersji pdf oraz linków do protokołu reklamacyjnego i regulaminu;

  2. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanego dowodu zakupu - faktury.

 21. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

 22. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

 23. Sprzedający stara się na tyle, na ile to możliwe zapewnić Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność́ działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność́ przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć́ wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu: https://www.eko-dystrybutor.pl/ należy je wszystkie wyłączyć́.

 24. Kupujący zobowiązany jest do: 

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, 

 2. korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, 

 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam), 

 4. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,

 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, 

 6. korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.

 1. W przypadku pytań dotyczących realizacji danego zamówienia należy kontaktować się pod  numerem telefonu +48 601 069 997 , +48 609 714 226 (w godzinach 7.00 - 15.00) lub adresem e-mail: biuro@eko-dystrybutor.pl

§3 Zawarcie umowy i realizacja 

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

  1. dodanie do koszyka produktu;

  2. wybór rodzaju dostawy;

  3. wybór rodzaju płatności;

  4. wybór miejsca wydania rzeczy;

  5. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Potwierdzenie zamówienia”.

 3. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Kupującego w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

 4. Realizacja zamówienia Kupującego płatnego za pobraniem (płatność przy odbiorze) oraz zamówienia, do którego wystawiona została faktura terminowa, następuje niezwłocznie po zawarciu umowy. Zamówienia będą realizowane w kolejności ich składania. W przypadku zamówień o dużej wartości realizacja zamówienia za pobraniem może być uzależniona od uzyskania zgody Sprzedającego na jego wysłanie.

 5. Realizacja zamówienia Kupującego z obowiązkiem dokonania przedpłaty przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego. Za datę opłacenia zamówienia uważany jest dzień, w którym środki zostaną zaksięgowane na koncie Eko-Dystrybutor.PL. W przypadku nieopłacenia zamówienia w terminie 7 dni od chwili jego złożenia zostanie ono anulowane.

 6. W przypadku niedostępności części zamówionych towarów Kupujący zostanie o tym poinformowany telefonicznie. Możliwe jest wówczas wstrzymanie zamówienia do czasu uzupełnienia stanów magazynowych, częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia.

 7. Przy rozpoczęciu współpracy wymagana jest przedpłata bankowa. Klient może ubiegać się o indywidualny limit kredytowy nie wcześniej niż po zrealizowaniu co najmniej 3 zamówień płatnych na zasadzie przedpłat.

 8. Faktury terminowe są wystawiane z 7 dniowym terminem płatności. W przypadku przekroczenia terminu zapłaty faktury Sprzedający zastrzega sobie prawo do realizacji kolejnych zamówień Klienta dopiero po ich opłaceniu z góry (powrót do przedpłaty). 

 9. Przekroczenie terminu zapłaty faktury terminowej może powodować naliczenie przez Sprzedającego odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

 10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia Klienta w przypadku nieuregulowania w terminie płatności za wcześniejsze dostawy.

 11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia Klienta także w przypadku gdy podejrzewa, że zakup ma być dokonany w celu stosowania nieuczciwych praktyk handlowych (np. sprzedaż poniżej cen zakupu, fałszowanie opinii na temat produktu oraz inne działania szkodzące wizerunkowi produktu).

 12. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie do 7 dni roboczych od chwili realizacji zamówienia.

 13. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.

 14. Zamówiony towar dostarczany jest do Kupującego za pośrednictwem wybranych firm przewozowych.

 15. Warunki niniejszego Regulaminu dotyczą wyłącznie dostaw na terenie Polski. Realizacja transakcji zagranicznych jest możliwa i wymaga każdorazowych ustaleń indywidualnych.

§4 Zasady reklamacji i zwrotu towaru

 1. W sklepie internetowym Eko-Dystrybutor.PL przygotowując zamówione produkty do wysyłki dokładamy wszelkich starań w celu właściwego ich zabezpieczenia w transporcie. Po otrzymaniu przesyłki Kupujący powinien dokładnie sprawdzić jej zawartość oraz ocenić stan opakowania. Jeśli stwierdzi ubytki lub uszkodzenia, powinien podjąć czynności w celu ustalenia, czy mogły powstać w transporcie i ustalić odpowiedzialność przewoźnika. Zaleca się sporządzenie protokołu uszkodzeń.

 2. W przypadku wykrycia uszkodzenia towaru, niezgodności w dostawie (braku lub nadwyżki produktów) lub innego powodu do złożenia reklamacji prosimy o przesłanie prawidłowo wypełnionego Protokołu Reklamacyjnego, który jest dostępny na stronie www.eko-dystrybutor.pl

 3. Wszelkie wykryte uszkodzenia towaru i niezgodności w dostawie należy zgłosić w ciągu 72 godzin od otrzymania zamówienia.

 4. Administrator sklepu internetowego Eko-Dystrybutor.PL zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania Protokołu Reklamacyjnego.

 5. W przypadku, kiedy Kupujący otrzyma niepełną dostawę, tzn. nie otrzyma niektórych zamawianych towarów (z powodu braków w sklepie Eko-Dystrybutor.PL lub z innych przyczyn), Sprzedający nie będzie wysyłał osobno brakujących produktów, ale wystawi do zamówienia fakturę korygującą. Jeśli Kupujący jest nadal zainteresowany kupnem produktów, których zabrakło w dostawie, powinien złożyć nowe zamówienie w sklepie Eko-Dystrybutor.PL.

 6. Sprzedający umożliwia Kupującemu zwrot pełnowartościowego towaru bez podawania przyczyny. Kupujący jest uprzednio proszony o zgłoszenie chęci odesłania produktów telefonicznie lub mailowo w celu indywidualnego ustalenia kwestii związanych ze zwrotem.

 7. Warunki zwrotu towaru:

 1. towar nie może być używany ani uszkodzony,

 2. nie może być po terminie ważności, 

 3. pozostały okres przydatności nie może być krótszy niż 6 miesięcy w przypadku produktów z okresem przydatności 12 miesięcy lub więcej od daty produkcji oraz 4 miesiące w przypadku produktów z okresem przydatności poniżej 12 miesięcy od daty produkcji;

 4. nie podlega zwrotowi produkt w zapieczętowanym opakowaniu, którego ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych po otwarciu opakowania nie może użyć inna osoba, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za dostarczenie zwracanych produktów w stanie nienaruszonym do siedziby Eko-Dystrybutor.PL,

 6. Kupujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów odesłania towaru,

 7. w niektórych przypadkach Sprzedający może naliczyć Kupującemu opłatę za przyjęcie zwrotu. Opłata będzie wynosiła 25,00 zł netto za godzinę pracy pracownika przyjmującego zwrot.

 1. Wartość zwrotu pełnowartościowego towaru może wynosić maksymalnie 5000 zł netto w ciągu roku.

 2. Kupujący ma obowiązek zwrócić produkty Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 7 dni od dnia, w którym zgłosił chęć odesłania towaru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 3. Sprzedający niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania odesłanego przez Kupującego towaru, zwróci Kupującemu kwotę równą wartości zwróconych towarów. 

 

§5 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administrator Danych Osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, a zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także prawa Kupującego związane z jego danymi osobowymi są szczegółowo określone w Polityce Prywatności sklepu.

 2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Kupujących na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedającego.

 3. Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie, w jakim jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.

 4. Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana. 

 5. Na potrzeby realizacji zamówienia Kupującego zbierane są następujące dane osobowe:

  1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

  2. adres pocztowy – niezbędne do wystawienia dowodu zakupu i zaadresowania przesyłki;

  3. miejsca wydania rzeczy – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

  4. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

  5. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych rodzajów dostawy;

  6. numer NIP – niezbędny do wystawienia dokumentu sprzedaży w przypadku, kiedy Kupujący prosi o fakturę.

 6. Szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych związanych ze złożeniem zamówienia, ale również korzystaniem ze sklepu przed i po złożeniu zamówienia, zawiera Polityka Prywatności.

 

§6 Postanowienia końcowe

 

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (https://www.eko-dystrybutor.pl/content/3-regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego regulaminu jako obowiązującego.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

 

 Wersja 3.0 (Wilkowice, 25.10.2022)

Ładowanie...